Hệ thống lưu trữ boss
Tên boss Nhân vật tiêu diệt Thời gian tiêu diệt Thời gian xuất hiện (dự tính)
KimurakuThe.End2024-07-17 16:56:14.000Đã vào time boss!
Than SerafimThe.End2024-07-17 16:44:06.000Đã vào time boss!
Dau Si JeharGAAU2024-07-17 16:32:42.000Đã vào time boss!
AlesGAAU2024-07-17 17:25:37.0002024-07-18 16:25
SecretaThe.End2024-07-17 18:10:06.0002024-07-18 17:10
DentatusThe.End2024-07-17 18:38:17.0002024-07-18 17:38
LumenLina2024-07-13 16:40:30.000Đã vào time boss!
Red OpalusGAAU2024-07-17 16:21:05.0002024-07-19 14:21
Ky Si Bong DemGAAU2024-07-17 10:13:26.0002024-07-18 16:13
Than Dios ExielGAAU2024-07-17 10:35:14.0002024-07-18 09:35
Su Gia Dia NgucThe.End2024-07-17 15:51:09.0002024-07-18 14:51
Thien Su RevolutionThe.End2024-07-17 11:58:01.0002024-07-18 10:58
Lun Chi HuyThe.End2024-07-17 15:29:23.0002024-07-18 15:29